Regulamin strony SGM-Kids

Spis treści

  1. Postanowienia ogólne
  2. Zasady zakupów produktów i usług
  3. Zasady sprzedaży produktów i usług
  4. Zwroty i reklamacje
  5. Ochrona prywatności
  6. Pliki cookies
  7. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje

1.1.1.Właścicielem oraz administratorem strony www.sgmkids.com jest firma SGM-KIDS Sp. z o.o., 62-060 Stęszew, ul. Powstańców Wielkopolskich 51, KRS: 0000729261 REGON: 380047731 , NIP: 7773318328. Telefon kontaktowy: 514-319-900, e-mail: kontakt@sgmkids.com.

1.1.2. Produkt – towar lub usługa, są przedmiotem sprzedaży w sklepie firmy SGM-KIDS Sp. z o.o. pod marką „GetDirty®” na stronie sklep.sgmkids.com

1.1.3. Użytkownik/Kupujący – osoba, która dokonała rejestracji w SGM-KIDS Sp. z o.o., w wyniku której utworzone zostało dla niej konto Użytkownika/Kupującego na stronie sklep.sgmkids.com

1.1.4. Kupujący – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zakupu Produktów oferowanych w SGM-KIDS Sp. z o.o.

1.1.5. Projektant – Sprzedający, który wystawia Produkty będące autorskimi produktami firmy SGM-KIDS sp. z o.o.

1.1.6. Zakup – transakcja inicjowana przez Użytkownika/Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Użytkownikiem/Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

1.2. Warunki korzystania z serwisu SGM-KIDS Sp. z o.o.

1.2.1. Rejestracja w serwisie SGM-KIDS Sp. z o.o. jak również korzystanie z serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1.2.2. Użytkownikiem/Kupującym serwisu SGM-KIDS Sp. z o.o. może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że konto Użytkownika/Kupującego założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.

1.2.3. Rejestracji w serwisie SGM-KIDS Sp. z o.o. dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: imię i nazwisko oraz adres email) lub poprzez złożenie pierwszego zamówienia.

1.2.4. Dokonując rejestracji Użytkownik/Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SGM-KIDS Sp. z o.o. w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Firma SGM-KIDS Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe kupującego znajdują się w bazie SGM-KIDS Sp. z o.o. i dane te zostaną przetworzone przez firmę jako Administratora.

Dane zostały pozyskane:
1. bezpośrednio od Kupującego w związku z zawartą umową,
2. od podmiotu, który zawarł umowę sprzedaży na rzecz Kupującego przez SGM-KIDS Sp. z o.o.
3. od partnera/podmiotu trzeciego, współpracującego z firmą SGM-KIDS Sp. z o.o., który udostępnił dane osobowe Kupującego, na podstawie zgody uzyskanej przez kupującego.
Firma SGM-KIDS Sp. z o.o. informuje, że jeśli na przetwarzanie danych, została wyrażona zgoda, zgoda ta w każdym momencie może zostać cofnięta.

Firma SGM-KIDS Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do ochrony prywatności kupującego. Firma SGM-KIDS Sp. z o.o. zapewnia, że traktuje dane Kupującego ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego SGM-KIDS Sp. z o.o. informuje, że:
1) W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Kupującego można się z nami skontaktować pod adresem: kontakt@sgmkids.com.
2) Dane Kupującego przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane, tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonania umowy łączącej Kupującego z SGM-KIDS Sp. z o.o., a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić SGM-KIDS Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec SGM-KIDS Sp. z o.o., jak również do momentu złożenia przez Kupującego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a w przypadku gdy została wyrażona zgoda na przetwarzanie do czasu wycofania przez Kupującego takiej zgody.
3) Dane Kupującego będą przetwarzane w :
3.1. w celu realizacji działań wykonywanych na żądanie Kupującego,
3.2. w celu wykonania umowy zawartej z SGM-KIDS Sp. z o.o. na rzecz Kupującego, jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
3.3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SGM-KIDS Sp. z o.o., np. wystawienia faktury VAT, faktury korygującej, noty lub rachunku,
3.4. w celu założenia i administrowania Państwa konta B2B w systemie informatycznym ERP, obsługa B2B oraz sklepu internetowego zintegrowanego z systemami informatycznymi/ serwisami internetowymi SGM-KIDS Sp. z o.o.,
3.5. w celach marketingowych dla produktów i usług firmy SGM-KIDS Sp. z o.o.,
3.6. w celach informacyjnych tj. przekazywania Kupującemu na podstawia wcześniej udzielonej zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną,
3.7. w celach kurtuazyjnych tj. wysyłania Kupującemu życzeń okolicznościowych w tym urodzinowych i imieninowych, prezentów, kodów promocyjnych,
3.8. w celach organizacji pracy wewnątrz firmy w formie bloków telefonicznych tj. kontaktowania się z Kupującym indywidualnie i bezpośrednio,
3.9. w celach gromadzenia wyżej podanych danych w bazach wewnętrznych firmy SGM-KIDS Sp. z o.o. do sprawniejszego zarządzania danymi,
3.10. w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe, rodzajowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe i opiniotwórcze (wywiady osobiste).
4) Dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom przetwarzającym, z którymi zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 ust. 3 RODO.
5) Przysługuje Kupującemu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Kupującemu ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
6) Przysługuje Kupującemu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Kupujący uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

1.2.5. Dokonując rejestracji Użytkownik/Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od SGM-KIDS Sp. z o.o. na swój adres email.

1.2.6. Zabrania się publikowania w SGM-KIDS Sp. z o.o. treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

2. ZASADY ZAKUPÓW

2.1. Składanie zamówień

2.1.1. Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie produktów do koszyka, weryfikację adresu wysyłki, wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.

2.1.2. Termin płatności za złożone zamówienia wynosi 4 dni robocze.

2.1.3. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku:

PLN: 91 1750 1019 0000 0000 3891 6548

EUR: PL 63 1750 1019 0000 0000 3892 4327

CHF: PL 57 1750 1019 0000 0000 3892 4338

GBP: PL 35 1750 1019 0000 0000 3892 4346

W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.

2.1.4. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane. Anulowanie zbyt wielu zamówień Użytkownika/Kupującego będzie skutkować usunięciem konta, co szczegółowo reguluje punkt 2.2 niniejszego Regulaminu.

2.1.5. Użytkownik/Kupujący może złożone zamówienie samodzielnie wycofać jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. Zamówienia należy wycofywać wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach. Wielokrotne i notoryczne wycofywanie zamówień przez Użytkownika/Kupującego będzie skutkować usunięciem konta, co szczegółowo reguluje punkt 2.2 niniejszego Regulaminu.

2.2. Kontrola transakcji

2.2.1. Ze względu na fakt, że Produkty są szyte również według indywidualnego zamówienia z możliwością umiejscowienia logo Użytkownika/ Kupującego, Użytkownik/ Kupujący zobowiązany jest składać zamówienia w sposób przemyślany oraz opłacać złożone zamówienia w terminie.

2.2.2. Użytkownikowi/ Kupującemu, który w ciągu 30 dni nie opłaci pięciu zamówień, zostanie wyłączona możliwość składania zamówień przez kolejne 14 dni, liczone od dnia anulowania piątego zamówienia.

2.2.3. Użytkownikowi/ Kupującemu, który w ciągu 30 dni wycofa pięć zamówień, zostanie wyłączona możliwość składania zamówień przez kolejne 14 dni, liczone od dnia wycofania piątego zamówienia.

2.3. Ceny produktów

2.3.1. Ceny widniejące przy Produktach na stronie SGM-KIDS Sp. z o.o. stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.

2.3.2. Ceny wyrażone są w złotych polskich (oraz w walutach, EUR, CHF, GBP) i są cenami brutto.

2.3.3. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu.

2.3.4. Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny.

2.4. Koszty wysyłki

2.4.1. Koszty wysyłki w kraju nie są wliczone w cenę produktu.

2.4.2. Koszty wysyłki zagranicznej są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego zamówienia, w momencie jego wystawiania. Koszty te dotyczą wyłącznie krajów Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej należy ustalić koszt wysyłki ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia.

2.4.3. Koszty wysyłki pokrywa Użytkownik/ Kupujący.

2.4.4. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania Produktów do koszyka.

2.5. Formy płatności

2.5.1. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w SGM-KIDS Sp. z o.o. jest przedpłata.

2.5.2. Przedpłatę można dokonać przelewem na konto bankowe SGM-KIDS Sp. z o.o.:

PL 91 1750 1019 0000 0000 3891 6548

SGM-KIDS Sp. z o.o.,

Ul. Powstańców Wielkopolskich 51, 62-060 Stęszew

Dane konta dla przelewów zagranicznych wraz z numer IBAN:
EUR: PL 63 1750 1019 0000 0000 3892 4327

CHF: PL 57 1750 1019 0000 0000 3892 4338

GBP: PL 35 1750 1019 0000 0000 3892 4346


Bank odbiorcy: ReifeisenPolbanlk
Kod BIC/SWIFT: RCBWPLPW

2.5.3. Przedpłaty można również dokonać online (kartą debetową, kartą kredytową lub e-przelewem) za pośrednictwem platformy transakcyjnej Tpay.com, Przelewy24.

2.6. Dostawa przesyłek

2.6.1. Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedających i pozostają w ich posiadaniu do momentu wysyłki.

2.6.2. Przesyłki z zamówionymi Produktami są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres podany przez Kupującego.

2.6.3. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.

2.6.4. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym.

2.6.6. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, SGM-KIDS Sp. z o.o. zleca wysyłkę Produktów. Od tego momentu Sprzedający powinien wysłać zamawiane Produkty w ciągu 3 dni roboczych w przypadku przesyłek krajowych, lub do 5 dni roboczych w przypadku gdy są to przesyłki zagraniczne.

2.6.7. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.


3. ZASADY SPRZEDAŻY

3.1. Produkty

3.1.1. Sprzedający oświadcza, że jest w posiadaniu Produktów, które zamieszcza na stronie www.sgmkids.com oraz na stronie sklepu sklep.sgmkids.com 
3.1.2. Zamieszczając na sklep.sgmkids.com Produkty autorskie, Sprzedający oświadcza, że jest ich autorem.

3.1.3. Jeżeli Sprzedający oferuje swoje produkty na sprzedaż jednocześnie w innych miejscach, to zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji oferty tak, aby odzwierciedlała faktyczną dostępność produktów.

3.1.4. Wystawiając Produkt na sklep.sgmkids.com, Sprzedający zobowiązany jest zamieścić dobrej jakości fotografie Produktu oraz jego szczegółowy opis (zawierający wymiary, skład surowcowy, kolory, właściwości itp.).

3.1.5. Sprzedający deklaruje, że jest autorem lub posiada prawo do używania zdjęć oraz opisów, które publikuje w SGM-KIDS Sp. z o.o..

3.1.6. Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie publikowanych przez niego treści (zdjęć, opisów oraz nazw) w celach promocyjnych na stronie sklep.sgmkids.com jak również w innych miejscach (Internet, prasa, telewizja).

3.1.7. Sprzedający może samodzielnie usunąć wystawiony Produkt, pod warunkiem, że nie jest on w danym momencie zamówiony oraz nie znajduje się w czyimś koszyku.

3.2. Realizacja zamówień

3.2.1. Produkty oferowane na sprzedaż pozostają w posiadaniu Sprzedającego do momentu wysyłki.

3.2.2. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, SGM-KIDS Sp. z o.o. zleca wysyłkę Produktów. Od tego momentu Sprzedający powinien wysłać zamawiane Produkty w ciągu 3 dni roboczych w przypadku przesyłek w kraju lub w ciągu 5 dnia roboczych jeżeli jest to przesyłka zagraniczna.

3.2.3. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.

3.2.4. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego.

3.2.5. Sprzedający zobowiązany jest wysyłać opłacone Produkty w formie listu poleconego lub paczki (korzystając z usług Poczty Polskiej) lub w formie przesyłki kurierskiej.

3.2.6. Sprzedający zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.

3.2.7. Za uszkodzenia powstałe w transporcie przesyłek odpowiada poczta polska lub firma kurierska.


3.3. Faktury VAT

3.3.1. Na życzenie Kupującego, SGM-KIDS Sp. z o.o. wystawia faktury VAT na łączną kwotę zakupu dokonanego przez Kupującego.

3.3.2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie
przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są w formie elektronicznej i są wysyłane drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem zamówienia. Wydrukowana wystawiona faktura VAT dołączana jest do każdej przesyłki.


4. ZWROTY I REKLAMACJE

4.1.1. W celu usprawnienia procedury zwrotu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie zwrotu poprzez swoje konto w SGM-KIDS Sp. z o.o. lub napisanie maila na: kontakt@sgmkids.com.

4.1.2. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, zapakowany w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną jego zawartością (w tym również metki). Klient ponosi koszt przesyłki zwrotnej. Sklep sklep.sgmkids.com nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 4.1.3. Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu). Zwrot pieniędzy na konto Kupującego dokonuje SGM-KIDS Sp. z o.o. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Po otrzymaniu przez sklep przesyłki i sprawdzeniu stanu produktu, pieniądze zwracane są na konto Klienta.

4.1.4. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy paczki nie posiadają uszkodzeń powstałych podczas transportu. Kartony nie mogą być wgniecione, poszarpane lub otwarte. Nie mogą również być oklejone oryginalną taśmą firmy kurierskiej. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół reklamacyjny z kurierem w terminie 3 dni od daty dostarczenia przesyłki. Odpowiedni formularz posiada kurier. W protokole należy zaznaczyć że karton zewnętrzny został uszkodzony. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki.

4.1. Zwroty

4.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w punkcie 4.1.6.

4.1.2. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. dodane logo klienta, zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).

4.1.3. W celu usprawnienia procedury zwrotu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie zwrotu poprzez swoje konto w SGM-KIDS Sp. z o.o. lub napisanie maila na adres: kontakt@sgmkids.com.


4.1.4. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, zapakowany w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną jego zawartością (w tym również metki). Klient ponosi koszt przesyłki zwrotnej. Sklep sklep.sgmkids.com nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.


4.1.5. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

4.1.6. Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.

4.1.7. Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje SGM-KIDS Sp. z o.o. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Po otrzymaniu przez sklep przesyłki i sprawdzeniu stanu produktu, pieniądze zwracane są na konto Klienta.

4.2. Reklamacje

4.2.1. Reklamacje są rozpatrywane przez SGM-KIDS Sp. z o.o., który rozstrzyga czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych sporów Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.

4.2.2. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy, wymiany lub obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

4.2.3. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie SGM-KIDS Sp. z o.o., domagając się nieodpłatnej wymiany na Produkt zgodny z umową, obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

4.2.4. W celu usprawnienia procedury reklamacji Produktu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie reklamacji poprzez swoje konto w SGM-KIDS Sp. z o.o. lub napisanie maila na kontakt@sgmkids.com wraz w wyjaśnieniem przyczyny zgłoszenia reklamacji.

4.2.5. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres SGM-KIDS Sp. z o.o.

4.2.6. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (wartość Produktu, koszt wysyłki do Kupującego i koszt odesłania Produktu). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje SGM-KIDS Sp. z o.o..

4.2.7. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Produkt. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin Poczty Polskiej/ lub innych firm kurierskich.

4.2.8. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy paczki nie posiadają uszkodzeń powstałych podczas transportu. Kartony nie mogą być wgniecione, poszarpane lub otwarte. Nie mogą również być oklejone oryginalną taśmą firmy kurierskiej. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół reklamacyjny z kurierem w terminie 3 dni od daty dostarczenia przesyłki. Odpowiedni formularz posiada kurier. W protokole należy zaznaczyć że karton zewnętrzny został uszkodzony. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki.

4.2.9. Po otrzymaniu zgłoszenia braku przesyłki, Sprzedający zobowiązany jest zgłosić na Poczcie reklamację tej przesyłki.

4.2.11. Jeżeli Poczta Polska lub firma kurierska uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje SGM-KIDS Sp. z o.o..

4.3. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

4.3.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4.3.2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

4.3.2.1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

4.3.2.2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

4.3.2.3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4.4 Rękojmia

4.4.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem kupującego z tytułu rękojmi za wadę produktu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

5. OCHRONA PRYWATNOŚCI

5.1. Ochrona danych osobowych

5.1.1. SGM-KIDS Sp. z o.o. przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników/Kupujących i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

5.1.2. SGM-KIDS Sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez SGM-KIDS Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000), w celach związanych z prowadzeniem ewidencji sprzedaży.5.1.4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik/Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.

5.1.5. Dane podawane przez Użytkownika/Kupującego w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem/Kupującym w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika/Kupującego.

5.1.6. W celu realizacji złożonych zamówień, SGM-KIDS Sp. z o.o. korzysta z danych, które zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.

5.1.7. W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu towaru, SGM-KIDS Sp. z o.o. udostępnia Kupującemu dane zawierające wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.

5.1.8. Dane Użytkowników/Kupujących mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec SGM-KIDS Sp. z o.o., podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

5.1.9. SGM-KIDS Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom/Kupującym możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik/Kupujący powinien przesłać do SGM-KIDS Sp. z o.o. stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. SGM-KIDS Sp. z o.o. może odmówić usunięcia danych Użytkownika/Kupującego, jeżeli Użytkownik/Kupujący ten nie uregulował należności wobec SGM-KIDS Sp. z o.o. lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika/Kupującego.

6. PLIKI COOKIES

6.1. Wykorzystanie plików Cookies.

6.1.1. Serwis SGM-KIDS Sp. z o.o. korzysta z plików Cookies („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika/Kupującego, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.

6.1.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika/Kupującego. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

6.1.3. Pliki cookies w SGM-KIDS Sp. z o.o. wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika/Kupującego, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi/Kupującemu, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook (przycisk „lubię to”, logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook lub na innych portalach Social media).

6.1.4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).

6.1.5. Korzystając z serwisu SGM-KIDS Sp. z o.o., Użytkownik/Kupujący wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

6.1.6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem SGM-KIDS Sp. z o.o. i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Usunięcie konta Użytkownika/Kupującego

7.1.1. Użytkownik/Kupujący ma prawo do usunięcia konta w SGM-KIDS Sp. z o.o. w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik/Kupujący powinien przesłać do SGM-KIDS Sp. z o.o. stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.

7.1.2. SGM-KIDS Sp. z o.o. może odmówić usunięcia konta Użytkownika/Kupującego, jeżeli Użytkownik/Kupujący ten nie uregulował należności wobec SGM-KIDS Sp. z o.o. lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika/Kupującego jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika/Kupującego.

7.2.3. SGM-KIDS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika/Kupującego, który swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie serwisu.

7.2.4. Usunięcie konta Użytkownika/Kupującego na jego żądanie może nastąpić najwcześniej w terminie 30 dni od momentu zawarcia przez Użytkownika/Kupującego ostatniej transakcji w SGM-KIDS Sp. z o.o..

7.2.5. Jeżeli konto Użytkownika/Kupującego zostało usunięte na skutek decyzji SGM-KIDS Sp. z o.o., to Użytkownik/Kupujący nie może ponownie dokonać rejestracji w SGM-KIDS Sp. z o.o. bez uprzedniej zgody SGM-KIDS Sp. z o.o. Jeśli Użytkownik/Kupujący dokona ponownej rejestracji bez uzyskania zgody to jego nowe konto zostanie usunięte.

7.2. Czynności zabronione

7.2.1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej SGM-KIDS Sp. z o.o. bez uprzedniej zgody SGM-KIDS Sp. z o.o. lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.

7.2.2. Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508), zabrania się wykorzystania znaku towarowego GetDirty®, logo oraz wzoru przemysłowego bez uprzedniej zgody SGM-KIDS Sp. z o.o.. Znak towarowy został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP (prawo ochronne numer Z.468092 zarejestrowany na firmę SGM-KIDS Sp. z o.o.) i podlega ochronie prawnej.

7.2.3. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów GetDirty® oraz getdirty.eu/blog w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd.

7.2.4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 7.3.1 – 7.3.3 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.

Sklep Internetowy sklep.sgmkids.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

POBIERZ REGULAMIN W FORMACIE PDF – KLIKNIJ TUTAJ